CSRD: Wat moet je ermee?

dinsdag 27 februari 2024
CSRD: Wat moet je ermee?

De Corporate Sustainability Reporting Directive, of CSRD, is een nieuwe Europese richtlijn die vanaf 1 januari 2024 is ingevoerd voor beursgenoteerde ondernemingen. Deze richtlijn bepaalt dat deze bedrijven in hun bestuursverslag moeten vastleggen hoe ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wanneer je eigen onderneming (nog) geen groot bedrijf is, kan deze richtlijn nu al van invloed zijn op je onderneming. In samenwerking met BDO leggen we je uit wat de CSRD inhoudt en wat je ermee moet of kan.

Wat is de CSRD?

De CSRD is in het leven geroepen om transparant te maken hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijven opereren én uitleg te geven hoe de onderneming rekening houdt met de belangen van haar stakeholders. Hiervoor moeten de bedrijven duurzaamheidsinformatie rapporteren in hun bestuursverslag. Zo kunnen gebruikers van het jaarverslag deze duurzaamheidsinformatie meenemen in hun besluitvorming, bijvoorbeeld wanneer het gaat om investeringen. De directie is expliciet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Voor wie?

De richtlijn wordt in fases ingevoerd: over boekjaar 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven die eerder ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moesten voldoen. Dat zijn vooral de beursgenoteerde bedrijven en grote verzekeraars. Over boekjaar 2025 volgen de rapporteringsverplichtingen ook voor grote ondernemingen. Dat zijn bedrijven die voldoen aan minstens twee van de drie groottecriteria binnen het jaarrekiningrecht:

  1. De omzet is meer dan €50 miljoen
  2. Het balanstotaal is meer dan €25 miljoen
  3. De organisatie heeft meer dan 250 werknemers

In 2026 is de regeling ook van toepassing op beursgenoteerde mkb-ondernemingen.

Belangrijk is dat niet alleen de (duurzaamheids)informatie over het bedrijf zelf wordt gerapporteerd, maar ook informatie over de hele waardeketen waarin de onderneming actief is. Je zult dus met partijen van buiten de organisatie in gesprek moeten om de voor jou materiële duurzaamheidsthema’s te identificeren en om aan de benodigde informatie te komen. Dit vraagt onder andere ook om afspraken met ketenpartijen over het uitwisselen van duurzaamheidinformatie. Dit is nodig om vervolgens samen tot actie over te gaan om te verduurzamen en te kunnen rapporteren op grond van de CSRD. 

Waarom is dit belangrijk voor het mkb?

Dit is ook waarom de CSRD nu al belangrijk is voor het mkb. Want op het moment dat jouw bedrijf onderdeel uitmaakt van de waardeketen van een CSRD-plichtige onderneming, zal dat bedrijf je vragen verantwoording af te leggen én informatie aan te leveren over je duurzaamheidsprestaties. Zorg er dus voor dat je deze informatie inzichtelijk maakt en vastlegt. Dat kan een grote klus zijn, vooral ook omdat duurzaamheidsinformatie nog weinig uniform is gedefinieerd en veelal nog niet structureel geregistreerd wordt. Om te voorkomen dat je als kleine (keten)partner overvraagd wordt, zijn de mildere verslaggevingsstandaarden voor mkb leidend voor de informatie die van jouw onderneming maximal gevraagd kan worden. Zo kun je je aan de hand van deze zogenoemde LSME standaarden toetsen of je  ketenpartner niet teveel van zijn rapportageverplichtingen probeert door te schuiven naar jou.

Hoe nu verder?

Naast de CSRD zal over enkele jaren ook de CSDDD van kracht worden. De ketenpartners moeten dan daadwerkelijk transitieplannen naar een meer duurzame waardeketen opstellen en uitvoeren. Hierbij zullen ook de ketenpartners wederom in betrokken worden. Waar de CSRD gaat over rapportage en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie, verplicht de CSDDD daadwerkelijk tot transformatie. 

Dit klinkt misschien als administratieve lastenverzwaring, maar het biedt natuurlijk ook kansen voor innovatieve bedrijven. Bestaande grote bedrijven zullen duurzamer moeten gaan werken, wat kan leiden tot interessante samenwerking met jonge, innovatieve bedrijven die passende (duurzaamheids)oplossingen aanbieden. De problemen van nu en morgen kunnen we namelijk niet oplossen met dezelfde werkwijze, bedrijven en waardeketens die de problemen veroorzaakt hebben.

Wil je meer weten, of kun je advies gebruiken als het gaat om de CSRD rapportage en waardencreatie? Neem contact op met BDO.

Neem contact met ons op