17-07-2017

Activities of Powered by Twente Foundation transferred to Novel-T

Activities of Powered by Twente Foundation transferred to Novel-T

Events make a big contribution to the regional ecosystem for entrepreneurship and innovation. They inspire students, scientists and entrepreneurs, spurring them to action and connecting them to talent, expertise, money and networks. From now on, the activities of the Powered by Twente Foundation will fall under Novel-T.

17 July 2017

Sinds 2009 is Powered by Twente de drijvende kracht achter een groot aantal events. Successen zijn de Young Technology Award, Nederland Valoriseert!, Route Suc6, Fund the Future, The Future of High Tech, Venture Café, Startup Weekend Enschede en Het Innoversum. Samen met en ten behoeve van partners als Novel-T, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en regio Twente werden deze events bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast werd voor de gehele regio een afstemmingplatform en de website opgezet voor alle events op innovatie en ondernemerschap.

Nu Novel-T naar een nieuwe fase transformeert en high tech ondernemerschap en innovatie toegankelijker maakt, is een intensievere samenwerking tussen Powered by Twente en Novel-T een natuurlijke volgende stap. Vanaf deze zomer zullen de activiteiten en events van Powered by Twente dan ook ondergebracht en voortgezet worden bij Novel-T. Voor Novel-T is de verbinding van events met haar eigen activiteiten een belangrijk speerpunt. Het uiteindelijke doel is meer ondernemerschap, meer innovatie en meer groei!

Jaap Beernink, voorzitter Novel-T: “Het integreren van events in onze producten en dienstverlening sterkt ons in de ambitie om Twente door te ontwikkelen tot één van de meest ondernemende high tech regio’s van Europa”.

Powered by Twente directeur Nancy Trip ziet deze ontwikkeling als een logische beweging. “De afgelopen jaren hebben we het belang van een event-platform aangetoond voor de ondernemende regio Twente. We hebben een aantal sterke formules neergezet en versnippering in het aanbod van events gereduceerd. Dit alles heeft geleid tot het predicaat “Best Practice” dat door het landelijke Valorisatieprogramma aan ons werd toegekend. Door de activiteiten van Powered by Twente bij Novel-T onder te brengen, zien we dat de continuïteit van onze events wordt gewaarborgd”.

Nu de activiteiten van Powered by Twente worden ingebed binnen Novel-T gaat Nancy Trip op weg naar een volgende stap. Teamleden Lisan Joustra en Lisette Braker zetten hun werkzaamheden binnen Novel-T voort. Het team van Powered by Twente bedankt al haar partners voor de behaalde resultaten waartoe de samenwerking over de jaren heeft geleid.

Since 2009, Powered by Twente has been the driving force behind a number of big events. These successful events include the Young Technology Award, The Netherlands Valorises!, Route Suc6, Fund the Future, The Future of High Tech, Venture Café, Start up Weekend Enschede and the Innoversum. Together with and on behalf of such partners as Novel-T, the University of Twente, Saxion University of Applied Sciences and the region of Twente, they developed and carried out these events. In addition, they set up a collaborative platform and a website for all events involving innovation and entrepreneurship.

Now that Novel-T has transformed to a new phase and has made high-tech entrepreneurship and innovation more accessible, a closer collaboration between Powered by Twente and Novel-T is the next, logical step. Starting this summer, all Powered by Twente activities and events will be carried out under the auspices of Novel-T. For Novel-T, connecting these events to its own activities is an important priority. The ultimate goal is to create more entrepreneurship, more innovation and more growth!

Jaap Beernink, Chairman of Novel-T: “Integrating the events with our products and services reinforces our ambition to further help develop Twente towards becoming one of the most entrepreneurial high-tech regions of Europe.”

Powered by Twente Director Nancy Trip sees this development as a logical step. “These past years, we have shown how important it is to have an event platform for the entrepreneurial region of Twente. We have defined a number of strong formulas and have reduced fragmentation in the supply of events. This has resulted in us being awarded with the “Best Practice” predicate from the national Valorisation Programme. By transferring the activities of Powered by Twente to Novel-T, the continuity of our events will be guaranteed.”

Now that the activities of Powered by Twente will fall under Novel-T, Nancy Trip will go on to pursue her next challenge. Team members Lisan Joustra and Lisette Braker will continue their work activities under Novel-T. The Powered by Twente team would like to thank all its partners for the results they have achieved thanks to their years of collaboration.

Contact

PO Box 217
7500 AE Enschede
T: +31 (0)53 483 6800
contact@novelt.com

Work at Novel-T

Privacy statement
Cookie policy
General terms and conditions

Privacy & Terms

Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
T: +31 (0)53 483 6800
contact@novelt.com

Make an appointment

We are supporting students, startups en scale-ups and to strengthen the innovative power of the regional SME and large companies. Successful innovation starts with us. Do you have a question, an idea or do you want to work together? Let us know!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.